Ford Ka: Wyświetlacz wielofunkcyjny

Ford Ka –> Poznawanie samochodu –> Wyświetlacz wielofunkcyjny

Samochód może być wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny przedstawiający użytkownikowi podczas jazdy samochodem niezbędne informacje, w zależności od wcześniejszych ustawień.

EKRAN STANDARDOWY rys.10

EKRAN STANDARDOWY rys.10


Na ekranie standardowym wyświetlane są następujące wskazania:

  1. Temperatura zewnętrzna
  2. Zegar (zawsze wyświetlany, również kiedy wyjęty jest kluczyk i zamknięte są drzwi przednie)
  3. Wskazanie funkcji Auto-Start-Stop
  4. Gear Shift Indication (wskazanie zmiany biegu)
  5. Licznik kilometrów (wyświetla kilometry, lub mile, przebiegu)
  6. Data
  7. Pozycja korektora świateł reflektorów (tylko przy włączonych Światłach mijania)

Uwaga Po otwarciu drzwi przednich na ekranie uaktywni się przez kilka sekund wskazanie godziny i przebieg w kilometrach lub w milach.

GEAR SHIFT INDICATOR

Wskazanie zmiany biegu umożliwia,
w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów, proponowanie kierowcy wykonania zmiany biegu (przełożenie wyższe: shift up lub przełożenie niższe: shift down), poprzez odpowiednie wskazanie w zestawie wskaźników.

Sugerowanie zmiany biegu zostało wprowadzone w celu zoptymalizowania zużycia paliwa i stylu jazdy.

Uwaga Wskazanie w zestawie wskaźników pozostaje włączone do momentu wykonania przez kierowcę zmiany biegu lub do momentu, w którym warunki jazdy pozostawać będą na poziomie niekoniecznie wymagającym zmianę biegu w celu zoptymalizowania zużycia paliwa.

PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 11

PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 11


+ Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w górę lub w celu zwiększenia wyświetlanej wartości.

MENU Naciśnij krótko aby wejść  
do menu i/lub przejść do następnego ekranu lub potwierdzić żądany wybór.

Naciśnij długo, aby powrócić do ekranu standardowego.

− Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w dół lub w celu zmniejszenia wyświetlanej wartości.

Uwaga Przyciski + i − służą do aktywacji różnych funkcji w zależności od następujących sytuacji:

Regulacja podświetlenia wewnątrz samochodu

Menu ustawień

MENU USTAWIEŃ

Menu składa się z szeregu funkcji, dostępnych w trybie "okrężnym", których wybór realizowany jest za pomocą przycisków + i −, umożliwiając dostęp do różnych operacji wyboru i ustawień przedstawionych poniżej.

W przypadku niektórych pozycji (Regulacja zegara i Jednostka miary) przewidziano podmenu.

Menu setup można uaktywnić krótkim naciśnięciem przycisku MENU .


Przez pojedyncze naciśnięcia przycisków + lub − możliwe jest poruszanie się po wykazie menu ustawień.

Tryb zarządzania w tym punkcie jest różny w zależności od właściwości wybranej pozycji.

Menu składa się z następujących funkcji:

(*) Funkcja możliwa do uaktywnienia w siedzibie dealera.

Wybór pozycji z menu głównego bez podmenu:

Wybór pozycji z menu głównego z podmenu:

Wybór pozycji "Data" i "Ustawienie zegara":

Przez naciśnięcie dłuższe przycisku MENU :


Obszar menu ustawień jest ograniczony czasowo; po wyjściu z menu na skutek upłynięcia tego typu ograniczenia czasowego zapisywane są jedynie zmiany zapamiętane już przez użytkownika (potwierdzone przez naciśnięcie krótkie przycisku MENU ).


Beep szybkości (Prędkość dopuszczalna)

Funkcja ta umożliwia ustawienie dopuszczalnej prędkości samochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu której użytkownik zostanie ostrzeżony (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty").

W celu ustawienia wymaganej dopuszczalnej prędkości należy:

Uwaga Można wprowadzić ustawienie od 30 do 200 km/h, lub od 20 do 125 mph, w zależności od ustawionej wcześniej jednostki miary, patrz sekcja "Ustawianie jednostki miary (Jednostka miary)", co opisano poniżej. Każdorazowe naciśnięcie przycisków +/− powoduje zwiększenie/zmniejszenie wartości o 5 jednostek. Przytrzymanie naciśniętego przycisku +/− powoduje zwiększanie/ zmniejszanie szybkie automatyczne.

W momencie zbliżania się do wymaganej wartości należy dokończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

Jeżeli wymagane jest anulowanie ustawienia należy:

Dane trip B (Uaktywnienie Trip B)

Funkcja ta umożliwia aktywację (On) lub dezaktywację (Off) wskazań Trip B (trip okresowy).

Więcej informacji, patrz sekcja "Komputer pokładowy".

W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy:

Reg. godziny (Regulacja zegara)

Funkcja ta umożliwia regulację zegara przechodząc przez dwa podmenu: "Godzina" i "Format".

W celu wykonania regulacji należy:

Regul. daty (Regulacja daty)

Funkcja ta umożliwia aktualizację daty (dzień - miesiąc - rok).

W celu wykonania aktualizacji należy:

Uwaga Każdorazowe naciśnięcie przycisków + lub − powoduje zwiększenie lub zmniejszenie o jedną wartość. Przytrzymanie naciśniętego przycisku powoduje szybkie automatyczne zwiększanie/zmniejszanie wartości. W momencie zbliżania się do żądanej wartości należy dokończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

Zob. radio (Powtarzanie informacji audio)

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie informacji odnoszących się do radioodtwarzacza.

Aby wyświetlić (On) lub usunąć (Off) informacje radioodtwarzacza na wyświetlaczu, należy:

Jednostka miary (Regulacja jednostki miary)

Funkcja ta umożliwia ustawienie jednostki miary za pośrednictwem trzech podmenu: "Odległości", "Zużycie p." i "Temperatura".

Aby ustawić wymaganą jednostkę miary należy:

Jeżeli jednostka miary odległości ustawiona jest w "km" wyświetlacz umożliwia ustawienie jednostki miary w (km/l lub l/100km), odpowiednio do ilości zużywanego paliwa.

Jeżeli jednostka miary odległości ustawiona jest w "mi" wyświetlacz pokaże ilość zużywanego paliwa w "mpg".

Po wykonaniu regulacji należy nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranu podmenu lub nacisnąć przycisk długo, aby powrócić do ekranu menu głównego bez zapamiętania.

Język (Wybór języka)

Wskazania na wyświetlaczu, w zależności od ustawienia, mogą być przedstawiane w następujących językach: włoskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, polskim i holenderskim.

W celu ustawienia żądanego języka należy:

Nat. akust.

(Regulacja głośności sygnalizacji dźwiękowej dotyczącej awarii/ostrzeżeń)

Funkcja ta umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnalizacji akustycznej (brzęczyka), która towarzyszy wskazaniom o awarii/ ostrzeżeniach.

Aby ustawić wymaganą głośność należy:

Nat. przyc.

(Regulacja głośności przycisków)

Funkcja ta umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnalizacji akustycznej, która towarzyszy naciskaniu przycisków MENU N, + i −.

Aby ustawić wymaganą głośność należy:

Bag pasażera Aktywacja/ dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera i poduszek bocznych chroniących klatkę piersiową/miednicę (side bag) (gdzie przewidziano) (P BAG) (*)

Funkcja ta umożliwia aktywację/ dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera.

Aby włączyć tę funkcję należy:

(*) Funkcja możliwa do uaktywnienia w siedzibie dealera.

Oświetlenie powitalne (Greeting lights)

Funkcja ta umożliwia, po otwarciu drzwi lub bagażnika przy użyciu pilota, włączenie na 25 sekund świateł pozycyjnych i podświetlenia tablicy rejestracyjnej, z następującymi wyjątkami:

W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy:

Resetowanie opon (Resetowanie systemu iTPMS) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Funkcja ta umożliwia zresetowanie systemu iTPMS (patrz opis w sekcji "System iTPMS").

W celu zresetowania systemu należy:

Wyjście Menu

Jest to ostatnia funkcja, która zamyka cykl ustawień przedstawionych na ekranie menu.

Po naciśnięciu krótko przycisku MENU ,
wyświetlacz przechodzi do ekranu standardowego bez zapamiętania.

Po naciśnięciu przycisku − wyświetlacz wraca do pierwszej pozycji menu (Beep Szybk.).

Zestaw wskaźników i wskaźniki

rys. 8 - Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Wersje z kierownicą po lewej stronie Prędkościomierz (wskaźnik prędkości). Wska% ...

Komputer pokładowy

Informacje ogólne "Komputer pokładowy" umożliwia wyświetlanie - gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR - wielko&# ...

Zobacz tez:

Awaryjne uruchamianie silnika
Wyłączyć silnik drugiego pojazdu. Zdjąć pokrywę akumulatora Połączyć najpierw bieguny dodatnie (A) za pomocą czerwonego przewodu rozruchowego. Uruchomić silnik drugiego pojazdu na biegu jałowym. Następnie poł ...

Zdejmowanie przewodów rozruchowych
Odbiorniki elektryczne, takie jak dmuchawa czy ogrzewanie tylnej szyby, wolno włączać dopiero po uruchomieniu silnika. Nie włączać świateł! >W ten sposób zmniejsza się ryzyko iskrzenia przy rozłączaniu przewodów ...

Samochody