Ford Ka: Bezpieczne przewożenie dzieci

Ford Ka –> Bezpieczeñstwo –> Bezpieczne przewożenie dzieci

W celu zwiększenia ochrony, w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować na siedz¹co i stosować odpowiednie systemy ochronne, obowi¹zuj¹ce również niemowlęta i dzieci! Wymóg ten obowi¹zuje zgodnie z dyrektyw¹ 2003/20/we, we wszystkich krajach cz³onkowskich unii europejskiej.

Dzieci, w przeciwieñstwie do osób doros³ych, maj¹ g³owę proporcjonalnie większ¹ i cięższ¹ względem reszty cia³a, natomiast mięśnie i struktura kości nie s¹ jeszcze u nich ca³kowicie rozwinięte.

W zwi¹zku z powyższym, do utrzymania ich w czasie zderzenia wymagane s¹ systemy odmienne od pasów bezpieczeñstwa dla osób doros³ych, aby ograniczyć do minimum ryzyko obrażeñ w razie wypadku, hamowania lub manewrów nag³ych.

Dzieci powinny siedzieć w sposób bezpieczny i wygodny. W zależności od w³aściwości stosowanych fotelików, zaleca się pozostawiać możliwie jak najd³użej foteliki dla dzieci w pozycji przeciwnej do kierunku jazdy, ponieważ jest to najbardziej chroni¹ca je pozycja w razie zderzenia.

Istniej¹ różne typy systemów zabezpieczaj¹cych dzieci, zaleca się wybierać zawsze takie, które s¹ najbardziej odpowiednie dla dziecka.

Powyżej 1,50 m postura dziecka, z punktu widzenia systemu ochrony, jest traktowana jak postura osoby doros³ej i osoby takie zak³adać powinny normalne pasy bezpieczeñstwa.

W europie parametry systemów zabezpieczaj¹cych dzieci s¹ regulowane przez normę ece-r44, która dzieli je na pięć grup wagowych:

Grupa 0 - do 10 kg masy

Grupa 0+ - do 13 kg masy

Grupa 1 9 - 18 kg wagi

Grupa 2 15 - 25 kg wagi

Grupa 3 22 - 36 kg wagi

Uwaga

Bezpieczne przewo¿enie dzieci


Uwaga

Pierwszą dezaktywację poduszki powietrznej pasażera należy wykonywać w ASO Ford. Aby uaktywnić funkcję dezaktywacji poduszki powietrznej, zalecamy zwrócić się do Sieci serwisowej.

Wszystkie urządzenia ochronne powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontrolny na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwać.

W gamie akcesoriów marki Ford dostępne są foteliki dla dzieci odpowiednie dla każdej grupy wagowej.

Zaleca się je stosować, ponieważ są zaprojektowane i przebadane specjalnie dla samochodów marki Ford.

Montaż fotelika dziecięcego typu "uniwersalnego"

Monta¿ fotelika dzieciêcego typu


UWAGA

Rysunki 5, 6, 7 i 8 przedstawiono wyłącznie orientacyjnie do celów montażowych. Fotelik należy montować zgodnie z obowiązkowo dołączoną do niego instrukcją.

GRUPA 0 i 0+

Dzieci o wadze do 13 kg powinny być przewożone w foteliku kołysce ustawionym tyłem do kierunku jazdy, która utrzymuje głowę, nie przeciążając szyi, w przypadku nagłego zmniejszenia prędkości. Kołyska przytrzymywana jest pasem bezpieczeństwa samochodu, jak pokazano na rys. 5, a sama utrzymuje dziecko własnymi pasami bezpieczeństwa.

GRUPA 1

Począwszy od 9 do 18 kg wagi dzieci mogą być przewożone zwrócone przodem do kierunku jazdy rys. 6.

GRUPA 2

GRUPA 2


Dzieci o wadze od 15 do 25 kg mogą być przytrzymywane bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 7.

Fotelik spełnia tylko funkcję prawidłowego ustawienia dziecka w stosunku do pasa bezpieczeństwa, który powinien przebiegać po przekątnej, przylegając do klatki piersiowej - nigdy zaś do szyi - i przebiegać poziomo, przylegając do bioder a nie do brzucha dziecka.

GRUPA 3

GRUPA 3


Dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg istnieją odpowiednie urządzenia zabezpieczające, które umożliwiają prawidłowe ustawienia pasa bezpieczeństwa.

Na rys. 8 przedstawiono przykładowo poprawne umieszczenie dziecka na tylnym siedzeniu. Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak osoby dorosłe.

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIWERSALNYCH

Ford działa zgodnie z nową
Dyrektywą Europejską 2003/20/WE, dotyczącą montażu fotelików dla dzieci na różnych miejscach w samochodzie, według danych w poniższej tabeli:


Legenda: U = Odpowiednie dla systemów ochronnych kategorii "Uniwersalnej", zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim ECE-R44 dla wskazanych "Grup".

Obsługa pasów bezpieczeñstwa

Aby prawid³owo używać pasów bezpieczeñstwa, należy przestrzegać skrupulatnie następuj¹cych ostrzeżeñ: uż ...

Przystosowanie do montażu fotelik "typu isofix"

Samochód przystosowany jest do montażu fotelika Isofix Universale, nowego zunifikowanego systemu europejskiego do przewożenia dzieci. Możliwy jest monta ...

Zobacz tez:

Listwa lampek kontrolnych A na desce rozdzielczej
Środki ostrożności dotyczące listwy lampek kontrolnych  Nie dotykać wyświetlacza palcami.  Nie naciskać ekranu wyświetlacza.  W razie zabrudzenia ekranu, do przetarcia używać wyłącznie wacika ...

Przełącznik włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej
Jeśli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową poduszkę powietrzną. Kurtynowe poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa oraz wszystkie poduszki powietrzne dla fote ...

Samochody