Ford Ka: Bezpieczne przewożenie dzieci

Ford Ka –> Bezpieczeñstwo –> Bezpieczne przewożenie dzieci

W celu zwiększenia ochrony, w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować na siedz¹co i stosować odpowiednie systemy ochronne, obowi¹zuj¹ce również niemowlęta i dzieci! Wymóg ten obowi¹zuje zgodnie z dyrektyw¹ 2003/20/we, we wszystkich krajach cz³onkowskich unii europejskiej.

Dzieci, w przeciwieñstwie do osób doros³ych, maj¹ g³owę proporcjonalnie większ¹ i cięższ¹ względem reszty cia³a, natomiast mięśnie i struktura kości nie s¹ jeszcze u nich ca³kowicie rozwinięte.

W zwi¹zku z powyższym, do utrzymania ich w czasie zderzenia wymagane s¹ systemy odmienne od pasów bezpieczeñstwa dla osób doros³ych, aby ograniczyć do minimum ryzyko obrażeñ w razie wypadku, hamowania lub manewrów nag³ych.

Dzieci powinny siedzieć w sposób bezpieczny i wygodny. W zależności od w³aściwości stosowanych fotelików, zaleca się pozostawiać możliwie jak najd³użej foteliki dla dzieci w pozycji przeciwnej do kierunku jazdy, ponieważ jest to najbardziej chroni¹ca je pozycja w razie zderzenia.

Istniej¹ różne typy systemów zabezpieczaj¹cych dzieci, zaleca się wybierać zawsze takie, które s¹ najbardziej odpowiednie dla dziecka.

Powyżej 1,50 m postura dziecka, z punktu widzenia systemu ochrony, jest traktowana jak postura osoby doros³ej i osoby takie zak³adać powinny normalne pasy bezpieczeñstwa.

W europie parametry systemów zabezpieczaj¹cych dzieci s¹ regulowane przez normę ece-r44, która dzieli je na pięć grup wagowych:

Grupa 0 - do 10 kg masy

Grupa 0+ - do 13 kg masy

Grupa 1 9 - 18 kg wagi

Grupa 2 15 - 25 kg wagi

Grupa 3 22 - 36 kg wagi

Uwaga

Bezpieczne przewo¿enie dzieci


Uwaga

Pierwszą dezaktywację poduszki powietrznej pasażera należy wykonywać w ASO Ford. Aby uaktywnić funkcję dezaktywacji poduszki powietrznej, zalecamy zwrócić się do Sieci serwisowej.

Wszystkie urządzenia ochronne powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontrolny na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwać.

W gamie akcesoriów marki Ford dostępne są foteliki dla dzieci odpowiednie dla każdej grupy wagowej.

Zaleca się je stosować, ponieważ są zaprojektowane i przebadane specjalnie dla samochodów marki Ford.

Montaż fotelika dziecięcego typu "uniwersalnego"

Monta¿ fotelika dzieciêcego typu


UWAGA

Rysunki 5, 6, 7 i 8 przedstawiono wyłącznie orientacyjnie do celów montażowych. Fotelik należy montować zgodnie z obowiązkowo dołączoną do niego instrukcją.

GRUPA 0 i 0+

Dzieci o wadze do 13 kg powinny być przewożone w foteliku kołysce ustawionym tyłem do kierunku jazdy, która utrzymuje głowę, nie przeciążając szyi, w przypadku nagłego zmniejszenia prędkości. Kołyska przytrzymywana jest pasem bezpieczeństwa samochodu, jak pokazano na rys. 5, a sama utrzymuje dziecko własnymi pasami bezpieczeństwa.

GRUPA 1

Począwszy od 9 do 18 kg wagi dzieci mogą być przewożone zwrócone przodem do kierunku jazdy rys. 6.

GRUPA 2

GRUPA 2


Dzieci o wadze od 15 do 25 kg mogą być przytrzymywane bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 7.

Fotelik spełnia tylko funkcję prawidłowego ustawienia dziecka w stosunku do pasa bezpieczeństwa, który powinien przebiegać po przekątnej, przylegając do klatki piersiowej - nigdy zaś do szyi - i przebiegać poziomo, przylegając do bioder a nie do brzucha dziecka.

GRUPA 3

GRUPA 3


Dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg istnieją odpowiednie urządzenia zabezpieczające, które umożliwiają prawidłowe ustawienia pasa bezpieczeństwa.

Na rys. 8 przedstawiono przykładowo poprawne umieszczenie dziecka na tylnym siedzeniu. Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak osoby dorosłe.

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIWERSALNYCH

Ford działa zgodnie z nową
Dyrektywą Europejską 2003/20/WE, dotyczącą montażu fotelików dla dzieci na różnych miejscach w samochodzie, według danych w poniższej tabeli:


Legenda: U = Odpowiednie dla systemów ochronnych kategorii "Uniwersalnej", zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim ECE-R44 dla wskazanych "Grup".

Obsługa pasów bezpieczeñstwa

Aby prawid³owo używać pasów bezpieczeñstwa, należy przestrzegać skrupulatnie następuj¹cych ostrzeżeñ: uż ...

Przystosowanie do montażu fotelik "typu isofix"

Samochód przystosowany jest do montażu fotelika Isofix Universale, nowego zunifikowanego systemu europejskiego do przewożenia dzieci. Możliwy jest monta ...

Zobacz tez:

Otwieranie z wnętrza pojazdu
Drzwi otworzą się przez pociągnięcie klamki (C). Przy otwartych drzwiach kierowcy rozlega się sygnał ostrzegawczy: jeżeli przy pracującym silniku włączony jest jeden z biegów, a nie jest wciśnięty pedał hamulc ...

Wentylacja, klimatyzacja
Wentylacja  Nawiewy boczne i odparowanie szyb bocznych.  Nawiewy centralne.  Szczeliny nawiewu odparowania przedniej szyby.  Włącznik ogrzewania tylnej szyby. Pokrętła regulacji  Nawiewy na nogi Nawiewy na nogi nawiewu. pasa ...

Samochody